Shaun the Sheep – Sheep farmer – SEZON 5

Shaun the Sheep – Out of order – SEZON 5

Shaun the Sheep – Cone of shame – SEZON 5

Shaun the Sheep – Babysitter Bitzer – SEZON 5

Shaun the Sheep – Baa-d hair day – SEZON 5

Shaun The Sheep – Turf Wars – SEZON 5

Shaun The Sheep – Wanted – SEZON 5

Shaun The Sheep – Spoilsport – SEZON 5

Shaun The Sheep – Sheepwalking – SEZON 5

Shaun The Sheep – Rude dude – SEZON 5

Shaun The Sheep – Karma farmer – SEZON 5

Shaun The Sheep – Checklist – SEZON 5

Shaun The Sheep – Dodgy lodger – SEZON 5

Baranek Shaun The Sheep – An Ill Wind

Baranek Shaun The Sheep – Cheetah Cheater

Baranek Shaun The Sheep – Double Trouble